Welkom op de website van het Sociaal Fonds OCW

Wat is het Sociaal Fonds OCW?
Het Sociaal Fonds OCW geeft financiële hulp aan deelnemers die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen.

Voor wie is het Sociaal Fonds bedoeld?
Degenen die zich als deelnemer hebben aangemeld, en werken bij een instelling die bij het Sociaal Fonds is aangesloten, kunnen op het fonds een beroep doen voor financiële ondersteuning.

Hoe werkt het Sociaal Fonds?
Aanvragen voor hulp worden voorgelegd aan het bestuur van het Sociaal Fonds. Dat neemt de aanvragen in behandeling wanneer er op geen andere manier in hulpverlening kan worden voorzien. Uitsluitend het bestuur beslist of er hulp wordt aangeboden. Die hulp omvat dan een renteloze lening of een gift, of een combinatie van beide. Aan een lening is een aflossingsverplichting verbonden.
Als het bestuur vindt dat er sprake is van een complexe schuldproblematiek, kan zij een verder gaande vorm van schuldhulpverlening laten verzorgen.

Hoe kan men deelnemer worden?
Inschrijving als deelnemer staat open voor medewerkers van instellingen zoals vermeld in het overzicht. De minimale bijdrage van de deelnemers is € 2,- per maand, maar een vrijwillige hogere bijdrage verruimt uiteraard de mogelijkheden van het fonds.
Na pensionering kan men deelnemer blijven.

Wanneer zou je een beroep op het Sociaal Fonds moeten doen?
Denk aan de situatie waarin je niet meer in staat bent om je vaste lasten, zoals huur, gas, licht en water te betalen, terwijl je schulden hebt en niet meer bij je bank kunt aankloppen omdat je daar al een te hoge lening hebt.
Als deelnemer aan het Sociaal Fonds kan je om een voorziening vragen als je in ernstige financiële en sociale problemen zou raken. En dat kan écht iedereen overkomen.